Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2009 roku

Wójt Gminy Poświętne
 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2009 rokuKonkursem obejmuje się następujące rodzaje zadań

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a w szczególności:
1)prowadzenie stałych zajęć treningowych w zakresie piłki nożnej,
2) systematyczne szkolenie sportowe dzieci i młodzieży,
3)organizacja i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego,
4)promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży
5) zakup sprzętu sportowego
2. Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
            1) Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z rodzin ubogich, zagrożonych patologią
II.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2009 r.:
Zadanie 1 -15 000,00 zł; zadanie 2   -7 000,00zł
III. Zasady przyznawania dotacji
1.Zasady przyznania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
2.Złożone oferty ocenia pod względem formalnym i merytorycznym komisja konkursowa i przedkłada wyniki Wójtowi Gminy Poświętne.
3.Zatwierdzenia wyboru ofert dokonuje Wójt Gminy Poświętne.
4.Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Wójtem Gminy Poświętne a organizacją wnioskującą.
5.Przed zawarciem umowy Organizacja przedkłada kosztorys zadania ze wskazaniem na typ kosztów dostosowany do kwoty przyznanej dotacji. Kosztorys stanowi załącznik do umowy.
6.Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
IV. Termin i warunki realizacji zadań
1.Zadania powinny być zrealizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez oferenta, w okresie: marzec 2009 - 31 grudzień 2009 r.
2.Szczegółowe warunki realizacji zadań określa umowa.
V. Termin składania ofert.
1.Wyznacza się termin składania ofert na dzień 20 marca-2008 r. do godz. 10:00. Oferty, które zostaną złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.
2.Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Poświętne 21 pokój nr 10 w godzinach pracy urzędu  18-112 Poświętne lub za pośrednictwem poczty .
3.Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie z napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Poświętne.”. Na kopercie musi być umieszczona nazwa oferenta oraz jego adres zwrotny.
4.Oferty należy składać zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
VI. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty.
1.Wybór ofert nastąpi w ciągu 5 dni od daty upływu terminu składania ofert.
2.Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne, lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
3.Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę:
1)merytoryczna wartość oferty,
2)ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot, przy uwzględnieniu podanych informacji,
3)ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania oraz udział rzeczowych, kadrowych i finansowych środków własnych,
     4. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez Komisję Konkursową. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy Poświętne.
VII.   W roku 2008 na realizację zadań przeznaczono: z zakresu kultury fizycznej i sportu 20 tys. zł,  krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży:- 7 tys.

Informacji w sprawie konkursu udziela Tadeusz Wiśniewolski  Urząd Gminy Poświętne, tel.(085) 6501166

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2009-02-12

Data modyfikacji: 2009-02-12

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2009-02-12