Zaproszenie na XX sesję Rady Gminy Poświętne.

Poświętne, dnia  12.03. 2009r.


RGO.0052-20/09      
    

Uprzejmie informuję, iż w  dniu 24 marca 2009 roku o godzinie  9-tej w sali narad Urzędu Gminy Poświętne odbędzie się XX sesja Rady Gminy Poświętne. Proszę o wzięcie udziału.


       Przewidywany porządek obrad jest następujący:  

1. Otwarcie obrad XX sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie wykonania budżetu gminy za 2008 r i podjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Poświętne za 2008 rok.
4. Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem za 2008r.
5. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
7. Sprawozdanie z działalności GOPS w Poświętnem za 2008r.
8. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 90/98 Zarządu Gminy w Poświętnem z dnia 8 września 1998 r w sprawie  ustalenia numerów, granic oraz siedzib obwodowych Komisji Wyborczych
9. Informacja w sprawie realizacji Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich za 2008 r., oraz planowanych działań na 2009 r.  
10.Podjecie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw i zasady podwyższania minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego  
11. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2009-03-23

Data modyfikacji: 2009-03-23

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2009-03-23