Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

WÓJT GMINY POŚWIĘTNE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE GMINY POŚWIĘTNE

RADCA PRAWNY – 1 etat w pełnym wymiarze czasu.1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,
b) wykształcenie wyższe prawnicze,
c) posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego potwierdzone wpisem na listę radców prawnych lub ważną legitymacją radcy prawnego,
d) udokumentowany staż pracy: minimum 5 lat, w tym co najmniej 3 lata na stanowisku radcy prawnego,
e) pełna zdolność do czynności prawnych,
f) korzystanie z pełni z praw publicznych,
g) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h) nieposzlakowana opinia,
i) znajomość zasad i aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem samorządu gminnego.

2. Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność pracy na komputerze,
b) wysoka kultura osobista,
c) znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem samorządu gminnego,
d) umiejętność pracy w zespole, kreatywność, odporność na stres.

3. Główne zadania wykonywane na stanowisku:

- sporządzanie opinii prawnych,
- pomoc przy sporządzaniu projektów aktów prawnych wydawanych przez organy gminy,
- opiniowanie projektów umów i aktów prawnych,
- obsługa prawna posiedzeń organów gminy,
- reprezentowanie gminy przed sądami,
- przygotowywanie pism procesowych,
- udzielanie pracownikom urzędu porad prawnych,

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV), ze szczególnym uwzględnieniem pracy zawodowej,
b) list motywacyjny,
c) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie kandydata (dyplom, świadectwo lub zaświadczenie),
d) kserokopia dokumentów potwierdzających uprawnienie do wykonywania zawodu radcy prawnego,
d) kserokopie świadectw pracy,
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach lub umiejętnościach (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach),
f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
f) kwestionariusz osobowy (wg wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia)
g) oświadczenie kandydata, iż nie jest skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h) oświadczenie kandydata, iż wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r, nr 101, poz. 926) w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko radcy prawnego.


Szczegółowe zasady naboru określone są w zarządzeniu nr 11/09 z dnia 30 września 2009 r Wójta Gminy Poświętne stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Poświętne: 18-112 Poświętne nr 21, pokój nr 19 lub pocztą na adres urzędu: z dopiskiem: „Nabór – radca prawny”, w terminie do dnia 20 stycznia 2010 roku włącznie.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Lista kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej

(www.umwp-podlasie.pl/bip/gmina/poswietne/ (zakładka ogłoszenia) oraz na tablicy informacyjnej przy Urzędu Gminy Poświętne


Poświętne dnia 05 stycznia 2010 r

Wójt Gminy Poświętne
inż. Witold Łapiński


Pliki do pobrania:

zal_2010_01_05_kw.rtf - Kwestionariusz
osobowy
zal-2010_01_05_reg.doc - Regulamin naboru

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2010-01-05

Data modyfikacji: 2010-01-05

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2010-01-05