Informacja Wójta Gminy Poświętne

INFORMACJA WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE    Wójt Gminy Poświętne informuje o przystąpieniu do opracowywania projektu „Programu ochrony środowiska gminy Poświetne na lata 2009 – 2012”. Projekt powyższego dokumentu obejmuje:
- charakterystykę gminy,
- aktualny stan poszczególnych elementów środowiska,
- analizę SWOT stanu środowiska,
- cele i zadania polityki ekologicznej państwa,
- cele i zadania w zakresie ochrony środowiska w gminie na lata 2008-2011,
- cele i zadania w zakresie ochrony środowiska w gminie w ujęciu długookresowym,
- uwarunkowania realizacji i finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska,
- akty prawne obowiązujące w dziedzinie ochrony środowiska,
Projekt „Programu ochrony środowiska gminy Poświętne na lata 2009 – 2012” wyłożony jest do wglądu w Urzędzie Gminy Poświętne. 18-112 Poświętne nr 21 , pokój nr 19.  Wszyscy zainteresowani mogą składać swoje uwagi i wnioski. Uwagi i wnioski mogą być składane w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Poświętne, w godzinach pracy Urzędu tj. 7.15 -15.15. Termin składania uwag i wniosków upływa w dniu 26 lutego 2010 roku. Uwagi i wnioski wniesione po upływie powyższego terminu pozostawione będą bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Poświętne.Poświętne dnia 02 lutego 2010 rWójt Gminy Poświętne
inż. Witold Łapiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2010-02-02

Data modyfikacji: 2010-02-02

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2010-02-02