Zaproszenie na sesję

Poświętne, dnia 13.12. 2010r.

    Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym /Dz.U.2001, Nr 142, poz.1591z póź. Zm. / zwołuję III Sesję Rady Gminy Poświętne w  dniu 21 grudnia  2010 roku  o  godzinie  9:00, w Sali Narad Urzędu Gminy Poświętne.
       Przewidywany porządek obrad jest następujący:
1.  Otwarcie obrad III sesji Rady Gminy.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Występ młodzieży Zespołu Szkół w Poświętnem „Boże Narodzenie 2010”.
4.  Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  lata 2011-2016.
5.  Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na rok 2011
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
7.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Poświętne  na 2011 rok.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie  określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 203 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2011
10. Podjęcie uchwały w sprawie  wyboru sołtysów i członków rad sołeckich.
11. Przedstawienie informacji w  wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr II/8/10 Rady Gminy Poświętne  z dnia 3 grudnia 2010 r w sprawie ustalenia Wójtowi Gminy Poświętne miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne oraz upoważnienia dla Przewodniczącego Rady Gminy do zawarcia umowy cywilnoprawnej.
12. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych
13. Spotkanie Opłatkowe.
14. Uroczyste otwarcie – świetlicy wiejskiej w Wilkowie Starym i wybudowanej kanalizacji  w Wilkowie Starym i Wilkowie Nowym.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2010-12-17

Data modyfikacji: 2010-12-17

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2010-12-17