Ogłoszenie

Poświętne, 17 stycznia 2011 r.

K O M U N I KAT
Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wsparcia
finansowego zadania własnego Gminy Poświętne w zakresie tworzenia warunków
sprzyjających rozwojowi sportu

Na podstawie § 4 uchwały Nr III/13/10 Rady Gminy Poświętne z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2011 r. Nr 2, poz. 15), poddaje się pod konsultacje projekt uchwały Rady Gminy Poświętne w sprawie określenia warunków i trybu wsparcia finansowego zadania własnego Gminy Poświętne w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. Przedmiot konsultacji: akt prawa miejscowego Termin rozpoczęcia konsultacji: 19 stycznia 2011 r. Termin zakończenia konsultacji: 1 luty 2011 r. Forma konsultacji: zamieszczenie projektu aktu prawa miejscowego w Biuletynie InformacjiPublicznej, na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Poświętne Tryb konsultacji: wyrażenie opinii lub złożenie uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji Pisemne opinie i uwagi do projektu aktu prawa miejscowego uprawnione podmioty mogą składać drogą pocztową, na adres: Urząd Gminy Poświętne, 18-112 Poświętne 21, w terminie wskazanym w niniejszym komunikacie, albo bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy Poświętne. Osoba odpowiedzialna za konsultacje: Tadeusz Wiśniewolski – inspektor Urzędu Gminy Poświętne

Serdecznie zapraszam do złożenia opinii i uwag w w/w zakresie

Wójt Gminy Poświętne
inż. Witold Łapiński

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2011-01-17

Data modyfikacji: 2011-01-17

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2011-01-17