Obwieszczenie

Wójt Gminy Poświętne
18-112 Poświętne 21

Poświętne, 2011-01-24

Znak: GKM.7624-5/10

O B W I E S Z C Z E N I E

Mając na względzie art. 10 i 49 KPA, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z późn. zm) zawiadamiam, że zgromadzono pełen materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni na biogaz w wyniku beztlenowej fermentacji surowców pochodzenia rolniczego (odchody zwierzęce – gnojowica i obornik, zmieszane z kiszonkami roślin energetycznych), planowanego do realizacji na działkach nr 45/23, 45/26 i 45/28 położonych we wsi Dzierżki. Jednocześnie informuję, że Wójt Gminy Poświętne – Postanowieniem znak: GKM.7624-5/10 z dnia 14 stycznia 2011 r. nie stwierdził obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, co równa się zwolnieniu z obowiązku sporządzenia raportu dla tej inwestycji.
Ze zgromadzonym materiałem dowodowym, w tym z w/w Postanowieniem strony mogą się zapoznać w ciągu 7 dni (licząc od dnia doręczenia) w siedzibie tut. Urzędu Gminy w Poświętnem 21 pokój nr 19 w godzinach pracy Urzędu oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Poświętne
inż. Witold Łapiński

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2011-01-24

Data modyfikacji: 2011-01-24

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2011-01-24