Zaproszenie na sesję Rady Gminy


Poświętne, dnia  24.01.2011r.

RGO.0002.4.2011      
                                                                                      
    Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) zwołuję IV Sesję Rady Gminy Poświętne w  dniu 2 lutego 2011 roku o godzinie 9:00,   w  Sali Narad Urzędu Gminy Poświętne.

Przewidywany porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie obrad IV sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy i Komisji stałych na 2011 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
5.  Podjecie uchwały w sprawie zmiany  uchwały  Nr XXXII/160/10 z dnia 24 września 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
6. Podjecie uchwały  w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości.
7.Podjecie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wsparcia finansowego zadania własnego Gminy Poświętne w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli gminy Poświętne do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi.
9. Informacja z realizacji Uchwał Rady Gminy podjętych w II półroczu 2010 r.
10. Informacja z realizacji  Zarządzeń Wójta  Gminy podjętych w II półroczu 2010 r.
11. Sprawozdanie z działalności GOPS w Poświętnem za 2010 r
12. Informacja Związku Młodzieży Wiejskiej  w sprawie realizacji projektu pt. „Podlaskie Inkubatory Inicjatyw Ekonomi Społecznej”
13. Prelekcja na temat  możliwości wykorzystywania funduszy unijnych przez rolników i osoby mieszkające na obszarach wiejskich.
14. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2011-01-31

Data modyfikacji: 2011-01-31

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2011-01-31