Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

Poświętne, dnia 21.03.2011r.

RGO.0002.5.2011      
                         
                                                                                                
    Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póż. Zm.) z  w  o  ł  u  j  ę  V  Sesję    Rady  Gminy  Poświętne w  dniu  31 marca  2011 roku  o  godzinie  9:00 w Sali Narad Urzędu Gminy Poświętne.

       Przewidywany porządek obrad jest następujący:

1. Otwarcie obrad V sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjecie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania w ramach tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
4. Podjecie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przebiegu linii elektrycznej 400 KV Narew- Ostrołęka na terenie Gminy Poświętne.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
7. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku.
8. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady.
9. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2011-03-28

Data modyfikacji: 2011-03-28

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2011-03-28