Ogłoszenie

Poświętne, dnia 12.05.2011r.

RGO.0002.6.2011      
                                                           

Uprzejmie informuję, iż w  dniu  20 maja  2011 roku o godzinie 9-tej w sali narad Urzędu Gminy Poświętne odbędzie się VI sesja Rady Gminy Poświętne. Proszę o wzięcie udziału.

                             
       Przewidywany porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie obrad VI sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja w sprawie inwestycji i remontów przewidzianych do realizacji w 2011 roku na drogach powiatowych w Gminie Poświętne.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie w formie uchwały sprawozdania finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2010 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2010 rok. po zapoznaniu się:
- z sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 r.
- z sprawozdaniem finansowym gminy za 2010 r.
- z opinią RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010r.
- z informacją o stanie mienia Gminy,
- z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego gminy za 2010 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 r.
- z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2010 r.
- z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku KR o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2010 rok.
6. Przedstawienie Sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2011 rok.
9. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich.
10. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.

Przewodniczący Rady
Tadeusz KamińskiMetryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2011-05-16

Data modyfikacji: 2011-05-16

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2011-05-16