Zaproszenie na XIII sesję Rady Gminy

Poświętne, dnia 22.03.2012

RGO. 0002.2.2012

Uprzejmie informuję, iż w dniu 30 marca 2012 roku o godzinie 9-tej w sali narad Urzędu Gminy Poświętne odbędzie się XIII sesja Rady Gminy Poświętne. Proszę o wzięcie udziału.

Przewidywany porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie obrad XIII sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej drogi  powiatowej Nr 1566 B Poświętne – Zdrody Stare – granica gminy”.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2016.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Poświętne składników mienia do korzystania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Poświętne.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poświętne w 2012 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Brzozowie Starym w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Zespole Szkół w Poświętnem.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyborów uzupełniających sołtysów.
12. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2011.
13. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2012-03-23

Data modyfikacji: 2012-03-23

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2012-03-23