Zaproszenie na XIV sesję Rady Gminy

Poświętne. 27.04.2012

RGO. 0002.3.2012

Uprzejmie informuję, iż w dniu 8 maja 2012 roku o godzinie 9-tej w sali narad Urzędu Gminy Poświętne odbędzie się XIV sesja Rady Gminy Poświętne. Proszę o wzięcie udziału.
Przewidywany porządek obrad jest następujący:

1. Otwarcie obrad XIV sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie w formie uchwały sprawozdania finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2011 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2011 rok po zapoznaniu się:
- z sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 r.
- z sprawozdaniem finansowym gminy za 2011 r.
- z opinią RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 r.
- z informacją o stanie mienia Gminy Poświętne,
- z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego gminy za 2011 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 r.
- z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2011 r.
- z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku KR o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2011 rok.
5. Przedstawienie Sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2012 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnej pomocy w formie dożywiania oraz określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłków zgodnie z wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

10. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński


 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2012-05-03

Data modyfikacji: 2012-05-03

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2012-05-03