Obwieszczenie Wójta Gminy

Wójt Gminy Poświętne
18-112 Poświętne 21

Poświętne, 04.06.2012 r

Znak: GKM.6733.3.2012

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z wymogami art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) informuję, że w dniu 04.06.2012 r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej słupowej oraz linii elektroenergetycznych SN15 kV i nN 0,4 kV- z jednoczesną rozbiórką istniejących linii napowietrznych na terenie wsi gminy Poświętne w granicach następujących działek:
nr 71/1, 71/2, 88/1, 70/3, 69/5, 69/4, 69/2, 73/7, 91, 62/1, 60/1, 58/1, 53/3, 50/1, 46/1, 43/4, 44/2, 95, 41, 44/1, 74/3, 63/2, 63/3 i 63/4 położonych w obrębie gruntów wsi Brzozowo-Solniki,
nr 204 i 203/1 położonych w obrębie gruntów wsi Dzierżki.
Postępowanie w przedmiotowej sprawie było prowadzone na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie Oddział Białystok z dnia 24 lutego 2012 r., który został uzupełniony w dniu 27 kwietnia b.r.
Informuje się, że strony mogą się zapoznać z treścią wydanej decyzji w pokoju nr 19 w siedzibie Urzędu Gminy Poświętne, a także wnieść odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku 15-213 przy ul. Mickiewicza 3 – za moim pośrednictwem w ciągu 14 dni od daty podania do wiadomości w drodze obwieszczenia.
Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Z up. Wójta
Mgr Alfred Dobrzyński
Zastępca Wójta

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2012-06-05

Data modyfikacji: 2012-06-05

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2012-06-05