Zaproszenie na XVII sesję Rady Gminy


Poświętne, dnia 19.10. 2012r.

RGO.0002.6.2012

                                   
       Uprzejmie informuję, iż w  dniu 30 października  2012 roku o godzinie 9-tej w sali narad Urzędu Gminy Poświętne odbędzie się XVII  sesja Rady Gminy Poświętne. Proszę o wzięcie udziału.                              
       Przewidywany porządek obrad jest następujący:
1.  Otwarcie obrad XVII sesji Rady Gminy.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Informacja o analizie oświadczeń majątkowych
4.  Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Poświętne na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
5.  Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Poświętne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
6.  Podjecie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok.
7.  Informacja  w sprawie  średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r., przyjmowanej do wymiaru podatku leśnego na 2013 r.
8.  Podjecie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
9.  Podjecie uchwały w sprawie określenia wysokości  stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2012 rok
11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Poświętne.
12. Przedstawienie informacji w sprawie nowych obowiązków gminy wynikających ze zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Poświętne
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań stawianych przedsiębiorcom ubiegającym się o zezwolenie  na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych terenie Gminy Poświętne
15. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poświętne
16. Podjęcie uchwały .w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.
18. Informacja w sprawie inwestycji Oświatowych w 2012 r.
19. Podsumowanie projektu pn. p.n. "Nasza gmina w fotografii: warsztaty fotograficzno - dziennikarskie  dla młodzieży z gminy Poświętne”.
20. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński  
 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2012-10-25

Data modyfikacji: 2012-10-25

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2012-10-25