Posiedzenie KRGBiF

Poświętne ,dnia  03.12. 2012r

RGO. 0012.2.2.2012 
                                           
             Uprzejmie informuję, że w dniu  14     grudnia 2012 roku , o godz. 900, w  Sali Narad Urzędu Gminy  Poświętne, odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i finansów.
Proponowany porządek obrad jest następujący:
1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2013-2016.
2. Opracowanie opinii  w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2013 –2016.
3.  Rozpatrzenie  projektu budżetu gminy na 2013 rok.
4. Opracowanie opinii w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 r.
5. Przedłożenie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poświętne.
6. Przedłożenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Poświętne Nr XVII/107/12 z dnia 30 października 2012 r  w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
5. Przedłożenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
7. Przedłożenie projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
8. Przedłożenie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
9. Przedłożenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
10. Sprawy bieżące , wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Dzierżek

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2012-12-10

Data modyfikacji: 2012-12-10

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2012-12-10