Zaproszenie na XVIII sesję Rady Gminy Poświętne

Poświętne, dnia 10.12. 2012r.

RGO.0002.7.2012                                                                      
       Uprzejmie informuję, iż w  dniu. 19 grudnia 2012 roku o godzinie 9-tej w sali narad Urzędu Gminy Poświętne odbędzie się XVIII  sesja Rady Gminy Poświętne. Proszę o wzięcie udziału.                             
       Przewidywany porządek obrad jest następujący:
1.   Otwarcie obrad XVIII sesji Rady Gminy.
2.   Przyjęcie porządku obrad.
3.   Występ młodzieży Zespołu Szkół w Poświętnem „Boże Narodzenie 2012”.
4.   Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia projektu wzoru herbu i flagi Gminy Poświętne
5.   Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  lata 2013-2016.
6.   Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na  2013. rok
7.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na  lata 2012-2016.
8.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2012 rok
9.   Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poświętne
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Poświętne Nr XVII/107/12 z dnia 30 października 2012 r  w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej  opłaty .
12. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
14. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na terenie Gminy Poświętne.
17. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów.
18. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.


Przewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2012-12-14

Data modyfikacji: 2012-12-14

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2012-12-14