Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i finansów


RGO.0012.2.2.2013
                                                                                                                                                 
             Uprzejmie informuję, że w dniu 12 grudnia  2013 roku , o godz. 900, w  Sali Narad Urzędu Gminy  Poświętne, odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i finansów.

Proponowany porządek obrad jest następujący:
1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2014-2016.
2. Opracowanie opinii  w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2014 –2016.
3.  Rozpatrzenie  projektu budżetu gminy na 2014 rok.
4. Opracowanie opinii w sprawie projektu budżetu gminy na 2014 r.
5. Przedłożenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.
6. Informacja na temat realizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
7. Przedłożenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawek takiej opłaty
8. Podjecie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym składanej przez właściciela nieruchomości.
9. Sprawy bieżące , wolne wnioski.

 

Przewodniczący Komisji
Andrzej Dzierżek

 

 

 

W załączeniu:
1. Projekty uchwał
2. Informacja

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2013-12-05

Data modyfikacji: 2013-12-05

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2013-12-05