Zaproszenie na XXV Sesję Rady Gminy

Poświętne, dnia 10.12. 2013 r.

RGO.0052.7.2013      
                                                                       

       Uprzejmie informuję, iż w  dniu  19 grudnia 2013 roku o godzinie 9-tej w sali narad Urzędu Gminy Poświętne odbędzie się XXV sesja Rady Gminy Poświętne. Proszę o wzięcie udziału.                            

       Przewidywany porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie obrad XXV sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Występ młodzieży Zespołu Szkół w Poświętnem „Boże Narodzenie 2013”.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  lata 2014-2017.
5. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na  2014 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia  pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na  realizację  zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej na terenie Gminy Poświętne:” Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1565 B poprzez wykonanie warstwy ściernej z betonu asfaltowego na odcinku Gabrysin -  Wilkowo”
7. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia  pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na  realizację  zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej na terenie Gminy Poświętne:” Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1566 B poprzez wykonanie warstwy ściernej z betonu asfaltowego na odcinku Porośl Wojsławy – Brzozowo Korabie „
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na  lata 2013-2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2013 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Poświętne na 2014 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.
12.Informacja na temat realizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
13.Podjęcie uchwały w sprawie  wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawek takiej opłaty.
14.Podjecie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym składanej przez właściciela nieruchomości.
15.Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.

Spotkanie Opłatkowe po wyczerpaniu porządku obrad.

                                                                            

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2013-12-12

Data modyfikacji: 2013-12-12

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2013-12-12