Zaproszenie na XX sesję Rady Gminy Poświętne

Poświętne, dnia 06.03. 2013 r.

RGO.0052.2.2013      

       Uprzejmie informuję, iż w  dniu  15 marca 2013 roku o godzinie 9-tej w sali narad Urzędu Gminy Poświętne odbędzie się XX sesja Rady Gminy Poświętne. Proszę o wzięcie udziału.                            
       Przewidywany porządek obrad jest następujący:
1.  Otwarcie obrad XX sesji Rady Gminy.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Doradztwo rolnicze dotyczące spełniania norm w gospodarstwach rolnych ze szczególnym uwzględnieniem OSN.
4.  Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poświętne
5.  Podjecie uchwały o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
6.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej  opłaty
7.  Podjecie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości stałych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poświętne w 2013 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  Statutu Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na  lata 2013-2016
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2013 rok
15. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady.
16. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  za rok 2012.
17. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.


Przewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2013-03-08

Data modyfikacji: 2013-03-08

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2013-03-08