Zaproszenie na XXI sesję Rady Gminy Poświętne.

Poświętne, dnia 12.04. 2013 r.

RGO.0052.3.2013      
                                                                       
       Uprzejmie informuję, iż w  dniu  22 kwietnia  2013 roku o godzinie 9-tej w sali narad Urzędu Gminy Poświętne odbędzie się XXI sesja Rady Gminy Poświętne. Proszę o wzięcie udziału.                            
       Przewidywany porządek obrad jest następujący:
1.  Otwarcie obrad XXI sesji Rady Gminy.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Rozpatrzenie i zatwierdzenie w formie uchwały sprawozdania finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2012 rok.
4.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2012 rok po zapoznaniu się:
     z sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 r.
     z sprawozdaniem finansowym gminy za 2012 r.
     z opinią RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r.
     z informacją o stanie mienia Gminy Poświętne,
     z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego gminy za 2012 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r.
     z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2012 r.
     z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku KR o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2012 rok.
5.  Przedstawienie Sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej.
6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2013 rok.
7.  Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie  oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Poświętne.
9.  Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poświętne
10.Przedstawienie informacji sołtysom w sprawie składania przez właścicieli nieruchomości Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
11.Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i sprawy różne

                                                                             Przewodniczący Rady

                                                                                 Tadeusz Kamiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2013-04-16

Data modyfikacji: 2013-04-16

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2013-04-16