Zaproszenie na XXVI sesję Rady Gminy Poświętne

Przewodniczący Rady
Gminy Poświetne.                                                                                

Poświętne, dnia 22.01. 2014 r.

RGO.0052.1.2014     
                                                                     
       Uprzejmie informuję, iż w  dniu  30 stycznia 2014  roku o godzinie 9-tej w sali narad Urzędu Gminy Poświętne odbędzie się XXVI sesja Rady Gminy Poświętne. Proszę o wzięcie udziału.                           
       Przewidywany porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie obrad XXVI sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy i Komisji stałych na 2014 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za  zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
5.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia  pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na  realizację  zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej na terenie Gminy Poświętne: ”Opracowanie dokumentacji projektowej  na przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1522 B  na odcinku  Daniłowo Duże – droga 682 (Gmina Poświętne)”
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2014 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin opiętych wieloletnim programem wspierania  finansowego gmin w zakresie dożywiania ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad  zwrotu wydatków w zakresie dożywiania udzielonych w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
10.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy  w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
11.Sprawozdanie z działalności GOPS w Poświętnem za 2013 r.
12.Informacja z realizacji Uchwał Rady Gminy podjętych w II półroczu 2013 r.
13.Informacja z realizacji  Zarządzeń Wójta  Gminy podjętych w II półroczu 2013 r.
14.Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2014-01-23

Data modyfikacji: 2014-01-23

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2014-01-23