Zaproszenie na XXVII sesję Rady Gminy


Poświętne, dnia. 01.04.2014

RGO.0002.2.2014                                                                        
       Uprzejmie informuję, iż w  dniu 10 kwietnia 2014  roku  o godzinie 9-tej w sali narad Urzędu Gminy Poświętne odbędzie się XXVII sesja Rady Gminy Poświętne.
       Proszę o wzięcie udziału.                                
       Przewidywany porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie obrad XXVII sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wręczenie dyplomów Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie w formie uchwały sprawozdania finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2013 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2013 rok po zapoznaniu się:
z sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r.
z sprawozdaniem finansowym gminy za 2013 r.
z opinią RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 r.
z informacją o stanie mienia Gminy Poświętne,
z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego gminy za 2013 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 r.
z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2013 r.
z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku KR o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2013 rok.
6.  Przedstawienie Sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej.
7.  Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na  lata 2014-2017
9.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2014 rok
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poświętne w 2014 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem dotychczasowemu najemcy na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym, części nieruchomości zabudowanej. Położonej w miejscowości Pietkowo.
12. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Brzozowie Starym
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie  Gminy Poświętne.
14. Podjęcie uchwały w sprawie  oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Poświętne za rok 2013.
15. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  za rok 2013.
16. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński                                                          

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2014-04-02

Data modyfikacji: 2014-04-02

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2014-04-02