Zaproszenie na sesję

 Poświętne, dnia 16 listopad  2005r.

RGO.0052-23/05 

Mieszkańcy Gminy Poświętne
                                                                  

    Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym /Dz.U.2001, Nr 142, poz.1591 zm.2002, Nr 23 poz.220,Nr 62 poz.558,Nr 113, poz.984,Nr 153,poz.1271.Nr 214, poz.1806, zm.2003, Nr  80, poz.717, Nr 162, poz.1568 zm.2004, Nr 102 poz.1055, Nr.116 poz.1203/
 z  w  o  ł  u  j  ę    XXIII sesję  Rady  Gminy  Poświętne, w dniu  25 listopada 2005 roku,  o godzinie  9-tej,   w  Sali Narad Urzędu Gminy Poświętne.

        Proponowany porządek obrad jest następujący:

1.Otwarcie obrad XXIII sesji Rady Gminy.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Ustalenie ceny 1q żyta do wymiaru podatku rolnego na 2006 rok.
4.Podjecie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .
5.Ustalenie średniej ceny sprzedaży drewna stanowiącej podstawę obliczania podatku leśnego na 2006 rok.
6.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów.
7.Podjęcie uchwały w sprawie wysokości rocznych stawek podatku  od środków transportowych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej , terminu płatności oraz sposobu jej poboru.
9. Informacja o uchwałach w zakresie podatków i opłat leśnych podjętych w latach 2002-2004 obowiązujących na rok 2006 i następne.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.
11. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Poświętne na 2006 rok.
12. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy  z organizacjami pozarządowymi na  rok 2006.
13. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych.

 


Przewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2005-11-17

Data modyfikacji: 2005-11-17

Opublikował: Renata Rząca

Data publikacji: 2005-11-17