Ogłoszenie o rokowaniach

 OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Wójt Gminy Poświętne
ogłasza
rokowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej
 


tel. kontaktowy (085) 650 13 92 lub 650 13 14

1. Lokalizacja: Porośl Wojsławy

2. Opis nieruchomości: działka zabudowana budynkiem magazynowo biurowym po byłej bazie Kółka Rolniczego, ponadto na działce znajduje się ustęp wolnostojący oraz studnia kopana, budowle wymagają remontu kapitalnego .
         Działka jest częściowo ogrodzona .

3. Oznaczenie nieruchomości według danych ewidencji gruntów:  działka nr 222 o  
         powierzchni 1,06 ha , obręb 027, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku prowadzi   
         księgę wieczystą nr 85415 .

4. Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego: gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego .

5. Cena wywoławcza nieruchomości:  9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy zł) .
Wylicytowaną cenę sprzedaży nieruchomości należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Poświętnem w Banku Spółdzielczym w Łapach nr 27 808100090000395520000020 przed zawarciem umowy .

6. Przeznaczenie do sprzedaży: nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży Zarządzeniem nr 74/05 z dnia 20 stycznia 2005 r . Wójta Gminy Poświętne .

7. Obciążenia nieruchomości: przedmiot rokowań nie jest objęty ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolny jest od praw i roszczeń osób trzecich .

8. Terminy przeprowadzonych dotychczas przetargów:
         
 10 maj 2005 rok
 15 lipiec 2005 rok
 4 październik 2005 rok
26 styczeń 2006 rok
23 marzec 2006 rok

9. Z dodatkowymi warunkami rokowań można zapoznać się:  w Urzędzie Gminy w 
         Poświętnem pokój Nr 7, telefon (085) 6501392

10. Możliwość, termin i miejsce składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach: w rokowaniach mogą uczestniczyć osoby, które w terminie do dnia 18 września 2006 r . do godz. 14 00 w sekretariacie Urzędu Gminy złożą w zamkniętych kopertach pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach zawierające:

a) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę , jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot .
b) datę sporządzenia zgłoszenia
c) oświadczenie że zgłaszający zapoznał się z warunkami i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
d) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty
e) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań
f) kopię dowodu wpłaty zaliczki

11. Rokowania będą ważne chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w rokowaniach .

12. Termin i miejsce przeprowadzenia rokowań: rokowania odbędą się 22 września 2006 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem .

13. Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylania się nabywcy od zawarcia aktu notarialnego : 
zaliczkę w wysokości 1800 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset zł) należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Poświętne lub na konto w Banku Spółdzielczym w Łapach nr  
          69 808100090000395520000040 do dnia 18 .09.2006 r. Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań, który ustalony zostanie jako nabywca, zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie po zamknięciu rokowań, jednak nie później niż przed upływem 3 dni .

14. Skutki uchylania się od zawarcia umowy sprzedaży: jeżeli uczestnik rokowań ustalony jako nabywca będzie uchylał się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacona zaliczka ulegnie przepadkowi .

15. Informacje dodatkowe:

a)  Organizator rokowań zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o   terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań .

b) uczestnicy rokowań winni:

- legitymować się dowodem osobistym lub innym dowodem tożsamości
- posiadać i przedłożyć komisji przetargowej oryginał dowodu wpłaty zaliczki
- złożyć oświadczenie, że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości
c) wszelkie koszty związane ze spisaniem umowy notarialnej ponosi nabywca  
nieruchomości

16. ZASTRZEŻENIE:
         Wójtowi Gminy Poświętne przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania  
         nabywcy nieruchomości

Wójt Gminy Poświętne
inż. Witold Łapiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2006-08-17

Data modyfikacji: 2006-08-17

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2006-08-17