Nabór do GOPS

 KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W POŚWIĘTNEM

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Referent ds. świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Poświętnem

 

1.Wymagania niezbędne:
a)wykształcenie wyższe
b)praktyczna umiejętność obsługi komputera
c)wiedza w zakresie postępowania administracyjnego
d)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku wymagającym obsługi komputera
e)niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie

2.Wymagania dodatkowe:
a)wiedza w zakresie świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej
b)komunikatywność
c)umiejętność pracy w zespole
d)rzetelność, samodzielność
e)staż pracy w administracji

 

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych
a)realizacja procedur administracyjnych wynikających ze sposobu udzielania świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej
-wydawanie i przyjmowanie wniosków
-obsługa komputera i systemu komputerowego „Świadczenia rodzinne”
-tworzenie bazy danych w zakresie świadczeń rodzinnych
-przygotowywanie dokumentacji w celu wydania decyzji administracyjnej
-przygotowywanie  list wypłat oraz przelewów z tyt. świadczeń rodzinnych
-sporządzanie sprawozdań wg obowiązujących przepisów
b)wykonywanie innych obowiązków i poleceń kierownika GOPS wynikających z bieżących potrzeb zakładu pracy oraz prawidłowej realizacji w/w zadań.

4.Wymagane dokumenty:
a)list motywacyjny
b)życiorys (CV)
c)kserokopie świadectw pracy
d)kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie
e)inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach
f)oryginał kwestionariusza osobowego

 

            Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV  z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r. Nr 101,poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) .

 

5.Z wybranym kandydatem zawarta będzie umowa na okres próbny.

             Po umowie na okres próbny, jeżeli ocena pracodawcy będzie pozytywna z pracownikiem zawarta zostanie umowa na czas określony 1 roku lub nieokreślony. W przypadku zawarcia umowy na czas określony, z tym samym pracownikiem może być zawarta kolejna umowa  na czas określony lub nieokreślony, bez przeprowadzania naboru, o ile ocena pracodawcy co do pracownika będzie pozytywna.


            Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie GOPS (18-112 Poświętne 21 – pokój nr 4, pocztą elektroniczną na adres:
gopsposwietne@optinex.com.pl, w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres GOPS; z dopiskiem: „Dotyczy naboru na  stanowisko referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej”, w terminie do dnia 7 sierpnia 2006r. roku włącznie.  Aplikacje, które wpłyną do GOPS  po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej  Urzędu Gminy Poświętne

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2006-07-24

Data modyfikacji: 2006-07-24

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2006-07-24