Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

WÓJT GMINY POŚWIĘTNE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE GMINY POŚWIĘTNE


Inspektor – samodzielne stanowisko do spraw promocji gminy i informatyki, wymiar czasu pracy - ½ etatu
nazwa stanowiska pracy


1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie
b) ukończone 18 lat,
c) wykształcenie wyższe ( licencjackie, magisterskie lub podyplomowe) o kierunku informatycznym,
d) minimum 3 letni staż pracy,
e) pełna zdolność do czynności prawnych,
f) korzystanie w pełni z praw obywatelskich,
g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
h) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
i) znajomość obsługi: systemu MS WINDOWS i Linux oraz  Pakietu Microsoft Office oraz Open Office
j) znajomość obsługi systemów bazodanowych  i sieci informatycznych,
2. Wymagania dodatkowe:
a) nieposzlakowana opinia,
b) znajomość minimum jednego języka obcego w stopniu podstawowym, umożliwiającym porozumiewanie się,
c) wysoka kultura osobista,
d) znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem samorządu gminnego,
e)   znajomość zagadnień związanych z  informatyzacją urzędów administracji publicznej
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Do podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku należy w szczególności:
- bieżąca obsługa sieci informatycznej Urzędu Gminy,
- planowanie rozwoju sieci informatycznej Urzędu Gminy,
- nadzorowanie właściwej eksploatacji sprzętu komputerowego,
- wykonywanie bieżącej konserwacji sprzętu komputerowego,
- ustalanie potrzeb w zakresie zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania,
- instalowanie nowych programów,
- udzielanie instruktażu pracownikom Urzędu Gminy w zakresie obsługi sprzętu i programów komputerowych,
- uaktualnianie danych w Biuletynie Informacji Publicznej,
- redagowanie treści materiałów informacyjnych o gminie,
- rozpowszechnianie publikacji i innych materiałów informacyjnych o gminie, w tym poprzez sieć internetową,
- prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej ze stanowiskiem pracy,
4. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV),
c) dokument (kserokopia) poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie),
d) kserokopie świadectw pracy,
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach)
f) kwestionariusz osobowy ( do pobrania z BIP Urzędu Gminy
www.umwp-podlasie.pl/bip/gmina/poswietne lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy, pokój nr 19),
g) oświadczenie kandydata, iż nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,
h) zaświadczenie lub oświadczenie kandydata o znajomości języka obcego,
i) aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia.
 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu – pokój nr 19, pocztą elektroniczną na adres:
dobrzynskiug@interia.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko do spraw promocji gminy i informatyki, w terminie do dnia 24 lutego 2006 r. Aplikacje, które wpłyną do urzędu  po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.umwp-podlasie.pl/bip/gmina/poswietne oraz na tablicy informacyjnej  Urzędu Gminy Poświętne

Wójt Gminy
inż. Witold Łapiński

Pliki do pobrania:
kwestionariusz.doc - Kwestionariusz osobowy

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2006-02-09

Data modyfikacji: 2006-02-09

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2006-02-09