Zaproszenie na XXVI sesję Rady Gminy

Poświętne, dnia 20 marca2006r.

RGO.0052-26/06

Mieszkańcy Gminy Poświętne

                                   
                                                                  
                    
Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym /Dz.U.2001, Nr 142, poz.1591 zm.2002, Nr 23 poz.220,Nr 62 poz.558,Nr 113, poz.984,Nr 153,poz.1271.Nr 214, poz.1806, zm.2003, Nr  80, poz.717, Nr 162, poz.1568 zm.2004, Nr 102 poz.1055, Nr.116 poz.1203, z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457/
 z  w  o  ł  u  j  ę    XXVI sesję  Rady  Gminy  Poświętne, w dniu 29 marca 2006 roku,  o godzinie  9-tej,   w  Sali Narad Urzędu Gminy Poświętne.

        Proponowany porządek obrad jest następujący:

1.Otwarcie obrad XXVI sesji Rady Gminy.
2.Inscenizacja poświęcona pamięci Papieża Jana Pawła II w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Poświętnem
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie profilaktyki działań związanych  z możliwością wystąpienia ptasiej grypy.
5.Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Łapach w sprawie ładu i porządku na terenie Gminy Poświętne.
6.Rozpatrzenie wykonania budżetu gminy za 2005 r i podjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Poświętne za 2005 rok.
7.Sprawozdanie z działalności GOPS za 2005 r.
8.Podjęcie uchwały sprawie przyjęcia statutu GOPS.
9.Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem za 2005r.
10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
11.Podjecie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poświętne.
12.Podjecie uchwały w sprawie ustalenia zasad ewidencjonowania protokółów  sesji Rady Gminy i posiedzeń Komisji oraz aktów tych organów.
13.Podjecie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.
14.Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady.
15.Interpelacje, wnioski, zapytania radnych.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Kamiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2006-03-20

Data modyfikacji: 2006-03-20

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2006-03-20