Obwieszczenie

Poświętne, 2006-05-31

Znak: GKM.7624-1/06

OBWIESZCZENIE

     Mając na uwadze art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 627 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 15 marca 2006 r. zostało wszczęte na żądanie P. Marka Komara postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarun­kowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budo­wie obory ściołowej wolnostanowiskowej o obsadzie 150 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami i budowlami to­warzyszącymi, zamierzonego do realizacji na działce nr 119/3 położonej w Poświętnem.
     Uprzejmie informujemy, że dane o wniosku zamieszczono w pu­blicznie dostępnym wykazie danych, który znajduje się w siedzibie tut. Urzędu w pokoju nr 19. Z wnioskiem Inwestora oraz z Raportem o pla­nowanym przedsięwzięciu inwestycyjnym Zainteresowani mogą się za­poznać w ciągu 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w siedzibie tut. Urzędu w Poświętnem pok. nr 19 w godz. od 8°° do 15°° oraz zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

Zastępca Wójta
Alfred Dobrzyński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2006-06-01

Data modyfikacji: 2006-06-01

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2006-06-01