Otwarty Konkurs Ofert

Załącznik
do zarządzenia Nr91 /05
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 18 maja  2005 r.

OGŁOSZENIE
OTWARTY KONKURS OFERT

Wójt Gminy Poświętne ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego    w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć oraz udział w zawodach w różnych dyscyplinach sportu, których celem jest przygotowanie  do rywalizacji, w 2005 r.

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
I. Rodzaj zadania i wysokość dotacji przeznaczonej na jego realizację.
1.Organizowanie sportu dzieci i młodzieży szkolnej
   - prowadzenie zajęć treningowych i rekreacyjnych z grupami dzieci i młodzieży szkolnej w wybranych dziedzinach sportu
   -organizowanie rozgrywek sportowych i uczestnictwo w zawodach
   -organizowanie imprez o charakterze masowym propagujących sportowy tryb życia i jego walory zdrowotne
   - wyszukiwanie talentów sportowych i wspieranie ich rozwoju
   - tworzenie bazy materialnej do uprawiania sportu i rekreacji przez dzieci i młodzież poprzez zakupy sprzętu sportowego i urządzeń.
2. Organizowanie sportu i rekreacji Młodzieży i dorosłych
   - prowadzenie zajęć rekreacyjnych w wybranych dziedzinach sportu
   - organizacja imprez sportowo rekreacyjnych
   - propagowanie zdrowego stylu życia i społecznych korzyści uprawiania sportu w różnym wieku
   - organizacyjne, materialne wspieranie udziału drużyn terenu  w rozgrywkach sportowych na szczeblu powiatu i województwa
3 Organizacja i udział w szkoleniach działaczy sportowych i instruktorów.
    - organizowanie szkoleń z zakresu aktualizacji przepisów z poszczególnych dyscyplin sportowych
    - organizowanie spotkań ze znanymi działaczami sportowymi, trenerami, sportowcami
    - udział trenerów i instruktorów w szkoleniach, kursach i konferencjach.
4. Zakup sprzętu i wyposażenia
     - bieżące monitorowanie potrzeb w zakresie niezbędnego sprzętu sportowego, koniecznego do prowadzenia planowej działalności
     - dbanie o stan boisk i urządzeń sportowych we współpracy ze Szkołą i Samorządem
     - organizowanie i przeprowadzanie zakupu sprzętu sportowego.
.
5. Kwota dotacji: 10.000 zł.(dziesięć tysięcy złotych)

II. Zasady przyznawania dotacji.
1.    Zasady przyznania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:
a)    ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
b)    ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).
2.    Złożone oferty ocenia pod względem formalnym i merytorycznym komisja konkursowa i przedkłada wyniki Wójtowi Gminy Poświętne
3.    Zatwierdzenia wyboru ofert dokonuje Wójt Gminy Poświętne
4.    Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Wójtem Gminy Poświętne a organizacją wnioskującą.
5.    W przypadku przyznania dotacji w kwocie innej niż wnioskowano w ofercie, przed zawarciem umowy Organizacja przedkłada kosztorys zadania ze wskazaniem na typ kosztów dostosowany do kwoty przyznanej dotacji. Kosztorys stanowi załącznik do umowy.
III. Termin i warunki realizacji zadania.
1.    Termin realizacji zadania: czerwiec - grudzień 2005 r.
2.    W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w ustawie, które spełniają następujące warunki:
a)    w ramach działalności statutowej prowadzą działania objęte konkursem,
b)    zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców gminy Poświętne członków organizacji, w ramach której prowadzona jest działalność,
c)    dysponują kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania.
IV. Termin i warunki składania ofert.
1. Termin składania ofert upływa o godz. 12.00 dnia 1 lipca 2005 r.
Oferty wraz z załącznikami należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Konkurs – organizowanie imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym” w sekretariacie Urzędu Gminy Poświętne, pokój nr 10 w godzinach pracy Urzędu lub za pośrednictwem poczty na adres, Urząd Gminy Poświętne, 18-112  Poświętne 21
2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do 5  lipca2005 r..
V. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.
1. Kryteria formalne – odrzuceniu podlegają oferty:
1) złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu,
2) niekompletne,
3) złożone po terminie,
4) złożone przez podmiot nieuprawniony,
5) niedotyczące pod względem merytorycznym zadania wskazanego w ogłoszeniu,
6) złożone przez podmiot podlegający wykluczeniu na mocy art. 93 ust. 7 ustawy o finansach publicznych.
2. Kryteria merytoryczne brane pod uwagę:
1) zasięg działania, miejsce wykonywania zadania, nowatorstwo i cykliczność proponowanego projektu, społeczne uzasadnienie,
2) koszt realizacji planowanego zadania, zamierzone efekty i cele, udział własny oferenta, inne źródła finansowania,
3) posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe,
4) zakładani partnerzy i beneficjenci,
5) prawidłowość i terminowość wykonywania i rozliczania dotychczas zrealizowanych przedsięwzięć finansowanych z budżetu Gminy.
VI. Zrealizowane zadania publiczne i dotacje przekazane na ich realizację w 2004 roku.
1.    Urząd Gminy Poświętne na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2004 r. przeznaczył kwotę 25.000 zł.
VII. Postanowienia końcowe
1.    Wójt Gminy Poświętne powiadamia oferentów o wynikach postępowania konkursowego i podaje je do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
2.      Wzory oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego stanowią odpowiednio załączniki Nr 1,2 i 3 do ogłoszenia, udostępnione w Urzędzie Gminy Poświętne pok. Nr 14 oraz na stronie internetowej Urzędu
www.umwp-podlasie.pl/bip/gmina/poswietne

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2005-05-30

Data modyfikacji: 2005-05-30

Opublikował: Renata Rząca

Data publikacji: 2005-05-30