Zaproszenie na X sesję Rady Gminy 2007-11-08


Poświętne, dnia   07.11. 2007r.


RGO.0052-10/07       
                                                                                                                               
    Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym /Dz.U.2001, Nr 142, poz.1591 zm.2002, Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, zm.2003, Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz.1568 zm.2004, Nr 102 poz.1055, Nr.116 poz.1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441,  Nr 175 poz. 1457 z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 z 2007 r. Nr 48 , poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 / z  w  o  ł  u  j  ę  dziesiątą sesję Rady Gminy Poświętne w  dniu 15 listopada 2007 roku o godzinie 9-tej,   w  Sali Narad Urzędu Gminy Poświętne.

       Przewidywany porządek obrad jest następujący:   

1.Otwarcie obrad X sesji Rady Gminy.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.  Podjecie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2008 rok.
4.  Podjecie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 r.
 5. Podjecie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
 6. Podjecie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
 7. Podjecie uchwały w sprawie zwolnień  w podatku od środków transportowych.
 8. Informacja  w sprawie  średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2007 r., przyjętej do wymiaru podatku leśnego na 2008 r.
 9. Podjecie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku leśnego.
10. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności.
11. Podjecie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny oraz, informacji o gruntach obowiązujących na terenie gminy Poświętne.
12. Podjecie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek leśny  oraz, informacji o lasach obowiązujących na terenie gminy Poświętne.
13. Podjecie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości  obowiązujących na terenie gminy Poświętne.
14. Podjecie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek od posiadania psów na 2008 r.
15. Podjecie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie  wyborów uzupełniających sołtysa i członków rady sołeckiej.
17. Informacja Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku o brakach w przesłanych oświadczeniach majątkowych.
18. Informacja   o postanowieniu NSA o odrzuceniu skargi kasacyjnej  Pana Stanisława Milewskiego.
19. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.


Przewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2007-11-08

Data modyfikacji: 2007-11-08

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2007-11-08