ZARZĄDZENIE NR 17/07
Wójta Gminy  Poświętne
z dnia 20 lutego 2007r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za  2006 r.

Na podstawie art. 199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zm: Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832) – zarządzam  co następuje:
§ .1 Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2006 rok, według którego:
1)plan dochodów wynosi – 9.705.813  zł;
2)wykonanie –                   9.607.486,13 zł;
3)plan wydatków wynosi – 10.318.145 zł;
4)wykonanie –                 10.056.977,88 zł
  – zgodnie z załącznikiem do niniejszego  zarządzenia.
§ .2Sprawozdanie, o  którym  mowa w § 1  przekazać w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami:
1) Radzie Gminy,
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
§ .3Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
                                                         

Wójt Gminy
Witold Łapiński

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2007-03-01

Modyfikujący: Andrzej Suchowierski

Data modyfikacji: 2007-03-01

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2007-03-01