Zarządzenie Nr 161/06
Wójta Gminy Poświętne

z dnia 08 września roku

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 7 ust. 3 a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) oraz § 2, § 3 i § 4 rozporządzenia ministra środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. Nr 5, poz. 33)  zarządzam, co następuje:

§ 1

Zarządzenie ustala wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 2

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania:
1) posiadać zaplecze techniczno‑biurowe,
2) posiadać specjalistyczne środki transportu, w ilości minimum 5 szt, przystosowane do bezpyłowego odbierania oraz transportu odpadów komunalnych, zawierające co najmniej:
a) instalację umożliwiającą odbieranie odpadów komunalnych z urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w uchwale rady gminy nr XXVI/149/06 z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Poświętne,
b) instalację umożliwiającą prasowanie odebranych odpadów komunalnych,
3) posiadać środki transportu przystosowane do odbioru odpadów zebranych selektywnie, w tym ulegających biodegradacji,
4) posiadać środki techniczne umożliwiające zorganizowanie selektywnego, zindywidualizowanego odbioru odpadów zebranych selektywnie, zarówno w zabudowie jednorodzinnej jak wielorodzinnej,
5) posiadać środki techniczne umożliwiające ewidencjonowanie na indywidualnych kontach ilości odpadów zebranych selektywnie,
6) posiadać środki techniczne umożliwiające przekazywanie organowi gminy, danych wymaganych przepisami,
2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.
3. Dokumentami, o których mowa, są w szczególności:
1) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno-biurowe,
2) umowa kupna-sprzedaży, najmu lub faktura potwierdzające posiadanie środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wraz z ich opisem technicznym.

§ 3

1. Przedsiębiorca, o którym mowa w § 2, obowiązany jest – uwzględniając zapisy  gminnego oraz wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, do unieszkodliwiania odpadów komunalnych poprzez:
1) realizowanie obowiązku ograniczania masy odpadów składowanych na składowiskach odpadów poprzez ich selektywną zbiórkę,
       2) unieszkodliwianie odpadów komunalnych  poprzez poddanie ich recyklingowi lub przekazanie ich innemu podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie odzysku odpadów komunalnych.

§ 4

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:
1) posiadać zaplecze techniczno-biurowe w postaci bazy transportowej, wraz z garażami, miejscami postojowymi i punktami myjni samochodowej,
2) posiadać sprzęt samochodowy (pojazdy asenizacyjne w liczbie minimum – 2 szt, posiadające możliwość opróżnienia zbiornika bezodpływowego, zgodnie z technicznymi oraz sanitarno‑porządkowymi wymaganiami rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz.1617),
3) posiadać sprzęt samochodowy, służący działaniom ratowniczym w celu ochrony ludzi i środowiska przed skutkami awarii.

§ 5

Traci moc Zarządzenie Nr 90/5 Wójta Gminy Poświętne z dnia 29 września 2005 r.

§ 6

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości, w szczególności poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Poświętne oraz poprzez umieszczenie w formie elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Poświętne

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Poświętne
inż. Witold Łapiński

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2006-09-08

Modyfikujący: Andrzej Suchowierski

Data modyfikacji: 2006-09-08

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2006-09-08