ZARZĄDZENIE Nr 6/07

Wójta Gminy Poświętne
z dnia  14 czerwca 2007 r

w sprawie: regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych.

Na podstawie art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie sposobu i trybu dokony­wania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych (Dz.U. Nr 55, poz. 361).

zarządzam, co następuje:

§ 1
Wprowadza się do stosowania w Urzędzie Gminy Poświętne „Regulamin przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządo­wych”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
1. Wszystkich pracowników Urzędu Gminy zobowiązuję do zapoznania się z regulaminem i do przestrzegania podanych w nim za­sad.

2. Odpowiedzialni za prawidłową realizację postanowień zawartych w regulaminie są bezpo­średni przełożeni pracowników.


 § 3
Pierwszą ocenę kwalifikacyjną należy przeprowadzić w terminie do dnia 10 października 2007 r.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
inż. Witold Łapiński

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2007-07-25

Modyfikujący: Andrzej Suchowierski

Data modyfikacji: 2007-07-25

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2007-07-25