Zarządzenie Nr 2/07
Wójta Gminy Poświętne

z dnia 26 marca 2007 roku

w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.

         Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 , z późniejszymi. zmianami /, w związku z art.18 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95 z późniejszymi zmianami) - zarządzam co następuje:
§ 1. 1. Powołuję Pana Alfreda Dobrzyńskiego na Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, zwanego dalej pełnomocnikiem ochrony w Urzędzie Gminy Poświętne.
2. Pan Alfred Dobrzyński spełnia warunki określone w art.18 ust. 3 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych tj.
1) uzyskał poświadczenie bezpieczeństwa Nr I0003806T wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Delegatura w Białymstoku, które  uprawnia do dostępu do informacji niejawnych  oznaczonych klauzulami: ,,tajne"- z terminem ważności do dnia 10 maja 2013 r oraz „poufne/zastrzeżone” z terminem ważności do dnia 10 maja 2016 r.
2) Odbył w dniach 21 – 22 marca 2007 roku szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych, które zostało  przeprowadzone przez Departament Ochrony Informacji Niejawnych ABW w Warszawie.
§ 2. Szczegółowe zadania pełnomocnika ochrony określa ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r o ochronie informacji niejawnych oraz rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy.
§ 3. Realizację postanowień niniejszego zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi Ochrony.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Poświętne
inż. Witold Łapiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2007-03-26

Modyfikujący: Andrzej Suchowierski

Data modyfikacji: 2007-03-26

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2007-03-26