ZARZĄDZENIE NR 5/05
WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia  30 listopada 2005 r.


w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Poświętne.


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203) w zw. z art. 3a ust. 2 i 3 ustawy z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593, z 2002 r. nr 113, poz. 984, nr 214, poz. 1806, z 2005 r. nr 10, poz. 71, nr 23, poz. 192, nr 122, poz. 1020) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam regulamin naboru na wolne  stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Poświętne – stanowiący załącznik  do zarządzenia.
§ 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem 01 grudnia 2005 r.


Wójt Gminy
inż. Witold Łapiński

 

 

 

Załącznik


DO ZARZĄDZENIA nr 5/05
z dnia 30.11.2005 r
Wójta Gminy Poświętne

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W  URZĘDZIE GMINY W POŚWIĘTNEM
 

 Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Poświętne, o których mowa w art.2 okt.2 i 4 ustawy z  dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r nr 142, poz. 1593 z późn. zm.), zwane dalej wolnymi stanowiskami urzędniczymi.


Rozdział I
Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wolne stanowiska na wolne stanowiska urzędnicze

§ 1. Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Wójt Gminy.
§ 2. Zastępca Wójta Gminy sporządza i przedkłada Wójtowi Gminy do zatwierdzenia opis wolnego stanowiska pracy, który  zawiera:
1. Dokładne określenie celów i zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy oraz wynikających z tego tytułu obowiązków obciążających zajmującego je,
2. Określenie szczegółowych wymagań w zakresie kwalifikacji, umiejętności i predyspozycji wobec osób, które je zajmują,
3. Określenie uprawnień służących do wykonywania zadań oraz niezbędnego wyposażenia,
4. Określenie odpowiedzialności,
5. Inne wyznaczniki określające indywidualny charakter danego stanowiska pracy.
§ 3. Akceptacja projektu opisu stanowiska pracy przez Wójta Gminy powoduje rozpoczęcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.
§ 4. Formularz opisu stanowiska pracy stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.


Rozdział II
Komisja rekrutacyjna

§ 5. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze przeprowadza komisja rekrutacyjna.
§ 6. Komisja rekrutacyjna składa się z trzech osób.
1. W skład  komisji rekrutacyjnej wchodzą każdorazowo: Wójt Gminy – jako przewodniczący komisji, Zastępca Wójta Gminy – jako członek komisji,
2. Trzecią osobę, pełniącą funkcję sekretarza komisji   powołuje pisemnie Wójt Gminy, każdorazowo z dniem rozpoczęcia rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze.
§ 7. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.
§ 8. Członkiem komisji nie może być osoba, która jest małżonkiem kandydata lub jego krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie, albo pozostaje wobec niego w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione  wątpliwości, co do jego bezstronności.
§ 9. Komisja obraduje na posiedzeniach, z których sporządzany jest protokół.
§10. Komisja zawsze obraduje w pełnym składzie.

Rozdział III
Etapy naboru
§ 11. Poszczególnymi etapami naboru są:
1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
2. Składanie dokumentów aplikacyjnych.
3. Wstępna selekcja kandydatów – analiza dokumentów aplikacyjnych.
4. Ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.
5. Selekcja końcowa kandydatów składająca się  z testu kwalifikacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
6. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko urzędnicze.
7. Podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisanie umowy o pracę.
8. Ogłoszenie wyników naboru.

Rozdział IV
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

§ 12. 1. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym umieszcza się obligatoryjnie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Poświętnem.
2. Wójt Gminy może podjąć decyzję o opublikowaniu ogłoszenia w:
1) prasie,
2) akademickich biurach karier,
3) biurach pośrednictwa pracy,
4) urzędach pracy.
§ 13. 1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera obligatoryjnie:
1) nazwę i adres jednostki,
2) określenie stanowiska urzędniczego,
3) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe,
4) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym,
5) wskazanie wymaganych dokumentów,
6) określenie terminu i miejsca składania dokumentów.
2. Ogłoszenie o naborze może również zawierać inne informację, takie jak: określenie rodzaju stosunku pracy, wymiar czasu pracy, wysokość wynagrodzenia.
§ 14. 1. Ogłoszenie będzie znajdowało się w BIP oraz na tablicy ogłoszeń przez minimum 14 dni kalendarzowych.
2. Dzień wprowadzenia ogłoszenia do BIP i zamieszczenia jego na  tablicy ogłoszeń nie jest zaliczany do czternastodniowego terminu, o którym mowa w pkt. 5. Liczenie terminu rozpoczyna się od dnia następnego.
§ 15. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

Rozdział V
Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych

§ 16. Po ogłoszeniu umieszczonym w BIP i na tablicy ogłoszeń następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku urzędniczym w Urzędzie Gminy.
§ 17. 1. Na dokumenty aplikacyjne składają się:
1) list motywacyjny,
2) życiorys – curriculum vitae,
3) kserokopie świadectw pracy,
4) kserokopie dokumentów potwierdzający wykształcenie,
5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
6) kwestionariusz osobowy..
2. Dodatkowe dokumenty może określić ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska urzędnicze.
§ 18. 1.Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane tylko po publikacji ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko urzędnicze i tylko w formie pisemnej.
2. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną z wyjątkiem opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikacyjnego certyfikatu (zgodnie z ustawą z 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym – Dz. U. z 2001 roku nr 130, poz. 1450).
3. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych przed publikacją ogłoszenia o naborze.
4. Dokumenty aplikacyjne składa się w Urzędzie Gminy Poświętne na stanowisku Zastępcy Wójta Gminy.
§ 19. 1. Termin składania dokumentów nie może być  krótszy niż 14 dni od daty opublikowania ogłoszenia w BIP.
2. Termin składania dokumentów, z uwzględnieniem zapisów pkt 8, określa każdorazowo Wójt Gminy, wskazując w ogłoszeniu datę rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania dokumentów.
3. W razie składania przez kandydata dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę ich wpływu do siedziby Urzędu Gminy w Poświętnem.
4. Po upływie terminu wskazanego w ogłoszeniu dokumenty aplikacyjne nie są przyjmowane.
§ 20. Nie przyjmuje się również dokumentów w przypadku braku rekrutacji na wolne stanowiska urzędnicze.

Rozdział VI
Wstępna selekcja kandydatów – analiza dokumentów aplikacyjnych

§ 21. 1. Analizy złożonych dokumentów dokonuje komisja rekrutacyjna.
2. Analiza dokumentów polega na zapoznaniu się przez komisję z aplikacjami złożonymi przez kandydatów.
3. Celem analizy dokumentów jest porównanie danych zawartych w aplikacji z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.
4. Wynikiem analizy dokumentów jest wstępne określenie możliwości zatrudnienia kandydata do pracy na wolnym stanowisku urzędniczym.

Rozdział VII
Ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne

§ 22. 1. Po upływie terminu złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze, i wstępnej selekcji umieszcza się w BIP listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
2. Lista, o której mowa w pkt. 1, zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
3. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne będzie umieszczona w BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy do momentu ogłoszenia ostatecznych wyników naboru.
§ 23. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonymi w ogłoszeniu o naborze.
§ 24. Listę, o której mowa w pkt. 1 umieszcza się w BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w terminie 14 dni od upływu terminu na składanie dokumentów aplikacyjnych.
§ 25. Wzór listy stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.

Rozdział VIII
Selekcja końcowa kandydatów

§ 26. 1. Na selekcję końcową składają się:
1) test kwalifikacyjny,
2) rozmowa kwalifikacyjna.
§ 27. 1. Celem testu kwalifikacyjnego jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy na  stanowisku, na które prowadzony jest nabór,
2. Test kwalifikacyjny składa się z minimum 20, maksymalnie 30 pytań, z zakresu administracji, w tym tematyki związanej ze stanowiskiem, na które prowadzony jest nabór,
3. Każde pytanie w teście kwalifikacyjnym ma odpowiednią skalę punktową. Kandydat z testu może maksymalnie otrzymać 100 punktów,
4. Kandydat, który nie uzyska z testu kwalifikacyjnego minimum 50 punktów, nie będzie dopuszczony do drugiej części selekcji końcowej -  rozmowy kwalifikacyjnej,
 5. Test kwalifikacyjny opracowuje Zastępca Wójta i przedkłada do zatwierdzenia Wójtowi Gminy.
6. Treść testu kwalifikacyjnego polega ochronie i nie może być  ujawniona innym osobom  poza osobami wymienionymi w pkt. e,
7. Test kwalifikacyjny przeprowadza się na odpowiednich drukach oznakowanych pieczęcią Urzędu Gminy,
8. Druk testu powinien zawierać instrukcję jego wypełniania, a także określać wartość punktową każdego pytania,
9. Maksymalny czas wypełniania testu kwalifikacyjnego przez kandydatów nie może przekroczyć jednej godziny.
§ 28. 1. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji.
2. Rozmowa kwalifikacyjna ma za zadanie również zbadanie:
1) predyspozycji i umiejętności kandydata gwarantujących prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,
2) posiadanej wiedzy na temat jednostki samorządu terytorialnego, w której ubiega się o stanowisko,
3) obowiązków i zakresu odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata,
4) celów zawodowych kandydata.
3. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza komisja rekrutacyjna w tym samym dniu, w którym przeprowadzany jest test kwalifikacyjny,
4. Przed rozmowami kwalifikacyjnymi przewodniczący komisji rekrutacyjnej podaje ustnie do wiadomości wszystkich kandydatów, imiona i nazwiska kandydatów, którzy uzyskali wymaganą minimalną ilość punktów z testu kwalifikacyjnego i tym samym zostali dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej,
5. Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej członkowie komisji dokonują oceny kandydata stosując ocenę punktową w skali od 0 do 5 pkt.
6. Ocenę kandydata z rozmowy kwalifikacyjnej stanowi suma punktów przydzielonych przez poszczególne osoby wchodzące w skład komisji.
§ 29. Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna wybiera kandydata, który w selekcji końcowej  uzyskał łącznie najwyższą liczbę punktów z testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozdział IX
Sporządzenie protokołu


§ 30. 1. Po zakończeniu procedury naboru komisja sporządza protokół.
2. Protokół zawiera w szczególności:
1) określenie stanowiska urzędniczego, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów, uszeregowanych według spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,
2) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru, uzasadnienie danego wyboru.
§ 31. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 4 do regulaminu.

Rozdział X
Informacja o wynikach naboru


§ 32. 1. Informację o wynikach naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia procedury naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.
2. Informacja, o której mowa w pkt. 1, zawiera:
1) nazwę i adres jednostki,
2) określenie stanowiska urzędniczego,
3) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania,
4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata.
3. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w BIP oraz na tablicy ogłoszeń przez okres co najmniej 3 miesięcy.
§ 33. 1. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy pkt. 1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
2. W przypadku, gdy kandydat wyłoniony w drodze naboru odmówi nawiązania stosunku pracy, stosunek pracy nawiązuje się z kolejną osobą spośród kandydatów wymienionych w protokole naboru.
§ 34. Wzór informacji o wynikach wyboru stanowią załączniki nr 5 i nr 6 do  regulaminu.

Rozdział XI
Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi

§ 35. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.
§ 36. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacyjnym zakwalifikowały się do końcowego etapu rekrutacji i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego.
§ 37. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób zostaną im zwrócone.

Pliki do pobrania:
zal1:zal6 - Załączniki do regulaminu naboru
 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2005-12-05

Modyfikujący: Andrzej Suchowierski

Data modyfikacji: 2005-12-05

Opublikował: Renata Rząca

Data publikacji: 2005-12-05