ZARZĄDZENIE Nr 20/07
Wójta Gminy Poświętne

z dnia 12 kwietnia 2007r.

W sprawie ogłoszenia otwartego konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego    w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć oraz udział w zawodach w różnych dyscyplinach sportu, których celem jest przygotowanie  do rywalizacji, w 2007 r.

       Na podstawie ar.11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96 poz.873 z zmianami z 2004 r Dz. U. Nr 64 poz. 593, Nr Dz. U. Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135/ zarządzam co następuje:

§ 1.Ogłaszam  otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć oraz udział w zawodach w różnych dyscyplinach sportu, których celem jest przygotowanie  do rywalizacji, w 2007 r.

§ 2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik Nr 1.

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia  i podlega  podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Poświętne.

Wójt Gminy
inż. Witold Łapiński

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2007-04-17

Modyfikujący: Andrzej Suchowierski

Data modyfikacji: 2007-04-17

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2007-04-17