ZARZĄDZENIE NR 90/04
WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE
Z DNIA 29 kwietnia 2005 roku.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. nr 132, poz. 622, zm. Dz. U. z 1997 r. nr 121, poz. 770; nr 60, poz. 369; z 2000 r. Dz. U. Nr 22, poz. 272; z 2001 r. Dz. U. Nr 100, poz. 1085, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Dz. U. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. nr 7, poz. 78; z 2004 r Nr 96, poz, 959, Nr 173, poz. 1808) zarządzam, co następuje:


§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest zobowiązany do spełnienia następujących wymagań:
1) zarejestrowanie działalności gospodarczej we właściwym urzędzie gminy lub w Krajowym Rejestrze Sądowym,
2) dysponowania pojazdami samochodowymi, którymi będzie wykonywany transport odbieranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych, spełniającymi wymagania techniczne określone w:
- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. nr 193, poz. 1617),
- innych przepisach szczególnych,
3) posiadanie wyposażenia i środków technicznych odpowiednich do zakresu planowanej działalności (urządzenia, kontenery, pojemniki i inne),
4) zawarcie umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów lub posiadanie pisemnego zapewnienia potwierdzającego gotowość odbioru przez niego odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych,
5) w zakresie należytego poziomu wykonywania usług:
a) zatrudnienie odpowiedniej liczby wykwalifikowanych pracowników wykonujących czynności odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, przeszkolonych w zakresie ochrony sanitarnej i ochrony środowiska,
b) zapewnienie odbioru odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z obsługiwanych na podstawie umów nieruchomości z wymaganą częstotliwością,
d) odbieranie od właścicieli nieruchomości wyłącznie odpadów komunalnych,
e) odbieranie odpadów wielkogabarytowych okresowo (nie rzadziej, niż raz na kwartał), zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez odbierającego odpady lub w miarę potrzeb na zlecenie, w terminie nie dłuższym niż trzy dni od dnia zlecenia,
f) transportowanie odbieranych nieczystości ciekłych wyłącznie pojazdami asenizacyjnymi, wyposażonymi zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617), odpadów komunalnych wyłącznie krytymi pojazdami, a odpadów wielkogabarytowych samochodami ciężarowymi skrzyniowymi lub przystosowanymi do przewozu kontenerów,
g) zapewnienia odbierania od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów w taki sposób, aby nie powodować ich mieszania z odpadami innego rodzaju,
h) gotowość do prowadzenia na obszarze wykonywanej działalności selektywnej zbiórki odpadów komunalnych nadających się do odzysku ,
i) oznakowanie w sposób trwały i widoczny nazwą firmy taboru samochodowego i specjalistycznego oraz pojemników i kontenerów, wykorzystywanych do świadczenia usług,
j) zapewnienie odpowiedniej ilości pojazdów i ich obsługi technicznej, gwarantującej ciągłość świadczenia usług,
k) przekazywanie wszystkich odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych zlewnych do miejsc odzysku, unieszkodliwiania lub stacji zlewnych wyłącznie takim posiadaczom odpadów i przedsiębiorcom, którzy posiadają odpowiednie zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie,
7) w zakresie zawierania umów oraz prowadzenia dokumentacji wykonywanej działalności:
a) zawieranie umów na odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z każdym właścicielem nieruchomości położonej na obszarze wykonywanej działalności, który wyraził wolę jej zawarcia,
b) zawieranie w treści umowy informacji o posiadaniu przez przedsiębiorcę decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wraz z przywołaniem jej znaku, daty wydania oraz okresu obowiązywania,
c) prowadzenie wykazu zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
d) prowadzenie szczegółowej dokumentacji wykonywanych usług, zawierającej co najmniej:
- adres nieruchomości - miejscowość, ulica, numer porządkowy, nazwisko właściciela,
- częstotliwość i rodzaj odbieranych odpadów komunalnych (w tym odbieranych selektywnie) według kodów zgodnych z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) lub rodzaj nieczystości ciekłych wg załącznika do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych ( Dz. U. 02.188.1576 ),
- datę i ilość (objętość lub masę) odebranych odpadów lub nieczystości ciekłych,
- miejsce odzysku lub unieszkodliwienia odebranych odpadów albo stacja zlewna w przypadku nieczystości ciekłych,
e) prowadzenia ewidencji odbieranych odpadów zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami),
f) prowadzenia dokumentacji dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów przeznaczonych do odzysku, zawierającej:
- datę i miejsce odbioru odpadów,
- rodzaje odebranych odpadów i ich ilość,
- miejsce odzysku odpadów lub nazwa i adres kolejnego posiadacza odpadów, któremu odpady zostały przekazane,
8. W zakresie zachowania standardów sanitarnych wykonywanych usług i ochrony środowiska:
a) obowiązkowo, po zakończeniu każdego dnia roboczego, poddanie myciu, odkażaniu i dezynfekcji pojazdów służących do odbioru odpadów komunalnych lub transportu nieczystości ciekłych,
b) zapewnienie wykonania usług mycia i odkażania pojemników służących do gromadzenia odpadów komunalnych na dodatkowe, indywidualne zlecenie właścicieli obsługiwanych nieruchomości,
c) wyposażenie pojazdów służących do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z typowych pojemników do ich gromadzenia w odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątania odpadów rozsypanych w trakcie prac załadunkowych,
d) posiadanie aktualnych badań technicznych i świadectwa dopuszczenia do ruchu użytkowanych pojazdów,
e) usunięcia urządzeń do odbierania odpadów komunalnych z terenu objętego zezwoleniem - po zakończeniu działalności oraz pozostawienie terenu w odpowiednim stanie porządkowym, sanitarnym i nie zagrażającym środowisku naturalnemu.
§ 2. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Poświętne.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Poświętnem.


Wójt Gminy Poświętne
inż. Witold Łapiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2005-06-13

Modyfikujący: Andrzej Suchowierski

Data modyfikacji: 2005-06-13

Opublikował: Renata Rząca

Data publikacji: 2005-06-13