ZARZĄDZENIE Nr 2/06
WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE
 27 lutego 2006 r.


w sprawie powołania pełnomocnika Wójta do spraw społeczeństwa informacyjnego

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203) w zw. z art. 3a ust. 2 i 3 ustawy z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593, z 2002 r. nr 113, poz. 984, nr 214, poz. 1806, z 2005 r. nr 10, poz. 71, nr 23, poz. 192, nr 122, poz. 1020) zarządzam, co następuje:

§ .1Powołuję Pana Suchowierskiego Andrzeja na pełnomocnika Wójta Gminy Poświętne do spraw społeczeństwa infomacyjnego.
§ .2Do zadań pełnomocnika do spraw społeczeństwa informacyjnego należy:
1)identyfikowanie potrzeb i problemów związanych z informatyzacją oraz przygotowywanie odpowiednich rozwiazań w tym zakresie,
2)przekazywanie lokalnej społecznosci wiedzy na temat potrzeb i zasad tworzenia i funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego,
3)opracowywanie oraz wdrażanie w Urzędzie Gminy programów i systemów informatycznych,
4)koordynowanie i nadzorowanie funkcjonowania biuletynu informacji publicznej gminy,
5)dbałość o stronę internetową gminy,
6)opracowywanie wspólnej i skorelowanej z innymi podmiotami administracji polityki informacyjnej.
§ .3Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem 27 lutego 2006 r.

Wójt Gminy
inż. Witold Łapiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2006-02-27

Modyfikujący: Andrzej Suchowierski

Data modyfikacji: 2006-02-27

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2006-02-27