Zarządzenie Nr 53/08
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 7 stycznia 2008 r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2008 rok.


              Na podstawie art.186 ust 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104. , zm.; Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 ;  Nr 45, poz. 319, Nr  104, poz.708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249,poz.1832 oraz z 2007 r.: Nr 82,poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz.984) oraz uchwały Nr XI/55/07 Rady Gminy Poświętne z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na rok 2008 –  zarządzam  co następuje:

§ 1.

1. Ustalam układ wykonawczy dochodów budżetu Gminy na 2008 r. w  szczegółowości  do  paragrafów  zgodnie  z  załącznikiem Nr 1. 

2.   Ustalam układ   wykonawczy   wydatków    budżetu   Gminy   na   2008 r. w  szczegółowości do paragrafów  zgodnie z zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3.   Ustalam plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych  zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, przyjmując jako podstawę dla tego planu kwotę dotacji przyznanych gminie na 2008 rok oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w szczegółowości do paragrafów zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przekazać podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek wynikających z układu wykonawczego budżetu.

§ 3.

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Witold Łapiński

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2008-02-27

Modyfikujący: Andrzej Suchowierski

Data modyfikacji: 2008-02-27

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2008-02-27