Zarządzenie Nr 63/08
Wójta Gminy Poświętne
28.02.2008 r

w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokali oraz innych opłat za używanie lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy Poświętne.

Na podstawie art. 8 pkt 1 oraz art. 8a ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266, zm. Dz.U. z 2006 r, Nr 249, poz. 1833) oraz uchwały Rady Gminy Poświętne nr XI/57/07 z dnia 20 grudnia 2007 r w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Poświętne w latach 2008-2012” zarządzam, co następuje:
§ .11. Ustalam stawkę bazową czynszu za 1 m² powierzchni lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy Poświętne w wysokości 1,15 zł.
.2Do naliczania wysokości czynszu za używanie lokalu stosuje się czynniki podwyższające lub obniżąjace wartość użytkową lokalu określone w rozdziale V „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Poświętne w latach 2008 – 2012”, przyjętym uchwałą Nr XI/57/07 Rady Gminy Poświętne z dnia 20 grudnia 2007 r.
§ .2Ustalam następujące stawki opłat za centralne ogrzewanie oraz ciepłą wodę dostarczaną do lokali stanowących mieszkaniowy zasób gminy.

Położenie lokalu Opłata za centralne ogrzewanie zł/m² Opłata za ciepłą wodę zużytą w lokalu nie wyposażonym w urzadzenian pomiarowe zł/osobę Opłata za ciepłą wodę zużytą w lokalu wyposażonym w urządzenia pomiarowe zł/m³
Budynek mieszkalny przy Zespole Szkół w Poświętnem 2,25 18,30 6,00
Pozostałe budynki mieszkaniowego zasobu gminy 2,35 18,45 6,15


§ .3Wypowiedzenie najemcom dotychczasowej wysokości czynszu i innych opłat za używanie lokali może nastąpić zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale V „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Poświętne w latach 2008 – 2012”, przyjętym uchwałą Nr XI/57/07 Rady Gminy Poświętne z dnia 20 grudnia 2007 r
§ .4Stawki określone w § 1 i 2 obowiązują od dnia 1 czerwca 2008 r.
§ .5Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
inż. Witold Łapiński

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2008-03-01

Modyfikujący: Andrzej Suchowierski

Data modyfikacji: 2008-03-01

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2008-03-01