Zarządzenie Nr 71/08
Wójta GMINY  POŚWIĘTNE
z dnia 1 kwietnia 2008 roku

w sprawie informacji z  wykonania budżetu Gminy  za  2007 r.


Na podstawie art. 14 ust. 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.  Nr 249, poz. 2104 z późn . zm.) – zarządzam, co następuje:
§ .1 Podać do publicznej wiadomości:
1)  informację z wykonania budżetu gminy za 2007 rok, w tym kwotę nadwyżki,
2) kwotę zobowiązań z tytułu zaciagniętych pożyczek,
3)  kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jst oraz udzielonych z budżetu innym jednostkom jst ,
4) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia;
5) wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej
    –  zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ .2Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Witold Łapiński

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2008-04-03

Modyfikujący: Andrzej Suchowierski

Data modyfikacji: 2008-04-03

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2008-04-03