Zarządzenie Nr 6/08

Zarządzenie Nr 6/08
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 19 września 2008 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Poświętne


    Na podstawie art. 33 ust. 2 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U.  2002 r, Nr 23, poz. 220, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055) zarządzam, co następuje:

§ 1. W załączniku do zarządzenia Nr 16/04  Wójta Gminy Poświętne z dnia 18 października 2004 r w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy  wprowadzam następujące zmiany:

1)w § 11 po pkt. 12 dodaje się pkt 13, który otrzymuje brzmienie:
„13) realizowanie zadań obronnych i obrony cywilnej ujętych w innych przepisach”

§ 2. Zobowiązuję Zastępcę Wójta do zapoznania z treścią niniejszego zarządzenia wszystkich pracowników Urzędu Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Poświętne
 inż. Witold Łapiński

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2008-09-29

Data modyfikacji: 2008-09-29

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2008-09-29