Zarządzenie Nr 9/08
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 31 grudnia  2008 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Poświętne


    Na podstawie art. 33 ust. 2 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r  Nr 142, poz. 1591; z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) zarządzam, co następuje:

§ 1. W załączniku do zarządzenia Nr 16/04  Wójta Gminy Poświętne z dnia 18 października 2004 r w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy  wprowadzam następujące zmiany:

1.§ 10 ust..1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
„ § 10 ust. 1  pkt. 1) Referat Finansów i Księgowości – 6 etatów ”

2.w § 12 ust.1 po pkt. 14 dodaje się pkt. 15 oraz pkt. 16, które otrzymują brzmienie:
„ 15) obsługa Portalu Sprawozdawczego Urzędu Statystycznego”
„ 16) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej”
3.W § 12 ust. 3 po pkt. 5 dodaje się pkt. 6, który otrzymuje brzmienie:
„ 6) inspektor”

§ 2. Zobowiązuję Zastępcę Wójta do zapoznania z treścią niniejszego zarządzenia wszystkich pracowników Urzędu Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Poświętne
inż. Witold Łapiński

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2009-01-12

Modyfikujący: Andrzej Suchowierski

Data modyfikacji: 2009-01-12

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2009-01-12