ZARZĄDZENIE NR 1/09
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 27 stycznia 2009 r

w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Poświętne


            Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r, nr 223, poz. 1458) zarządzam co następuje:

§ 1. Zarządzenie reguluje szczegółowy sposób przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym w Urzędzie Gminy Poświętne.

§ 2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) ustawie – oznacza to ustawę z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych
2) urzędzie – oznacza to Urząd Gminy Poświętne,
3) Zastępcy Wójta – oznacza to Zastępcę Wójta Gminy Poświętne,
4) Kierowniku urzędu – oznacza to Wójta Gminy Poświętne,
5) pracowniku – oznacza to osobę podejmująca po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu ustawy, która została skierowana do odbycia służby przygotowawczej.
6) komórce organizacyjnej – oznacza to odpowiednio również samodzielne stanowisko pracy w urzędzie.

§ 3. 1. Każdy pracownik, który po raz pierwszy podejmuje pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym zobowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą zakończona egzaminem, za wyjątkiem pracowników, którzy zostali zwolnieni z obowiązku odbycia służby przygotowawczej zgodnie z art. 19 ust. 5 ustawy.

2. Celem służby przygotowawczej jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika do prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych.

3. Bezpośredni nadzór na przebiegiem służby przygotowawczej i organizowaniem egzaminów sprawuje Zastępca Wójta.

4. Wszystkie komórki organizacyjne zobowiązane są do współpracy dotyczącej organizowania służby przygotowawczej i egzaminów.

§ 4. 1. Pracownika kieruje się do odbycia służby przygotowawczej nie wcześniej niż po upływie 1 miesiąca od dnia zatrudnienia i nie później niż przed upływem 2 miesiąca od dnia zatrudnienia.

2. Służba przygotowawcza trwa od 1 do 3 miesięcy i jest odbywana bez przerwy.

3. Okres odbywania służby przygotowawczej uzależniony jest od wiedzy i kwalifikacji pracownika oraz jego zdolności do nabywania wiedzy i umiejętności niezbędnych na zajmowanym stanowisku.

4. O terminie skierowania pracownika do odbycia służby przygotowawczej i okresie jej trwania decyduje Zastępca Wójta w porozumieniu z kierownikiem urzędu.

5. Ustalony wcześniej okres służby przygotowawczej może zostać przedłużony, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy.

6. Okres służby przygotowawczej ulega przedłużeniu o okres nieobecności pracownika w pracy. Czasu nieobecności nie zalicza się do okresu służby przygotowawczej.

§ 5. W okresie odbywania służby przygotowawczej pracownik ma obowiązek zapoznania się z:

1)strukturą organizacyjną urzędu,
2)rodzajem spraw załatwianych w poszczególnych komórkach organizacyjnych,
3)sposobem obiegu i rejestracji dokumentów,
4)zasadami ochrony danych osobowych,
5)zasadami ochrony informacji niejawnych,
6)zasadami postępowania na wypadek zagrożenia,
7)zasadami gospodarki finansowej,
8)zasadami udzielania zamówień publicznych,
9)profesjonalną i kulturalna obsługą interesantów,
10)przepisami regulującymi ustrój samorządu oraz przepisami wewnętrznymi,
11)instrukcją kancelaryjną,
12)przepisami prawnymi dotyczącymi spraw załatwianych na stanowisku pracy,
13)sposobem prowadzenia dokumentacji niezbędnej na zajmowanym stanowisku pracy,
14)zasadami sporządzania dokumentów urzędowych, w tym decyzji, postanowień, zaświadczeń

§ 6. 1. W okresie odbywania służby przygotowawczej pracownik przez 4/5 tygodniowego czasu pracy wykonuje czynności na swoim stanowisku pracy. W pozostałym czasie odbywa praktyki w innych komórkach organizacyjnych urzędu.

2. Praca na stanowisku pracy, na którym pracownik jest zatrudniony polega przede wszystkim na praktycznym zapoznaniu się z obowiązkami i przepisami prawa dotyczącymi spraw załatwianych na danym stanowisku i prowadzeniu dla nich niezbędnej dokumentacji.

3. Podczas praktyk w innych komórkach organizacyjnych pracownik przede wszystkim zapoznaje się z podstawowymi czynnościami wykonywanymi w tych komórkach, w szczególności pod kątem współpracy z komórką organizacyjną pracownika.

§ 7. 1. Zastępca Wójta  w porozumieniu z kierownikiem urzędu ustala dla pracownika plan służby przygotowawczej.

2. Plan służby przygotowawczej określa między innymi:

1)okres odbywania służby,
2)plan i rozkład  praktyk,
3)wykaz aktów prawnych, których znajomość dla pracownika jest obowiązkowa,
4)zestaw umiejętności praktycznych,
5)wykaz zagadnień egzaminacyjnych,
6)termin egzaminu,

§ 8. 1. Pracownik zobowiązany jest prowadzić dziennik służby przygotowawczej.

2. Wpisy pracownika w dzienniku potwierdza kierownik komórki organizacyjnej. W przypadku praktyk na samodzielnych stanowiskach potwierdzenia dokonuje Zastępca Wójta.

§ 9. Decyzje o dopuszczeniu pracownika do egzaminu podejmuje Zastępca Wójta w porozumieniu kierownikiem urzędu.

§ 10.  1. Egzamin odbywa się w terminie określonym w planie służby przygotowawczej.

2. Egzamin przeprowadza komisja, której przewodniczącym jest Zastępca Wójta. W skład komisji  kierownik urzędu powołuje ponadto 2 osoby spośród pracowników urzędu, które dysponują odpowiednią wiedzą.

3. Komisja podejmuje decyzje w drodze głosowania.

4. Egzamin składa się z części pisemnej, części ustnej oraz z części praktycznej.

5. Pytania i zadania egzaminacyjne opracowuje przewodniczący komisji.

6. Część pisemna egzaminu składa się z testu 20 pytań dotyczących ustroju samorządu, znajomości aktów prawnych określonych w planie służby przygotowawczej oraz spraw załatwianych w komórce organizacyjnej pracownika.

7. Część pisemna trwa 30 min.

8. Część ustna obejmuje 5 pytań, które zadawane są przez członków komisji dotyczących struktury organizacyjnej urzędu oraz spraw załatwianych w komórkach organizacyjnych, w których pracownik odbywał praktykę. Pracownik ma 10 minut na przygotowanie odpowiedzi.

8. Część praktyczna polega na wykonaniu 2 zadań: tj. opracowaniu projektu decyzji administracyjnej oraz sformułowaniu odpowiedzi na pismo. Komisja ma prawo zadawać dodatkowe pytania związane z częścią praktyczną.

9. W części praktycznej pracownik ma prawo korzystać z komputera oraz niezbędnych aktów prawnych.

10. Część praktyczna trwa 45 min.

§ 11. 1. Wszystkie części egzaminu odbywają się tego samego dnia.

2. Dopuszczalne jest odbywanie egzaminu przez dwóch pracowników jednocześnie.

3. Egzamin przeprowadza się w zamkniętym pomieszczeniu.

4. Obrady komisji są niejawne.

5. 1. Z przeprowadzonego egzaminu komisja sporządza protokół, który zawiera w szczególności:
1) nazwisko i imię pracownika,
2) skład komisji,
3) datę egzaminu,
4) wyniki poszczególnych części egzaminu,
5) wynik końcowy egzaminu,
6) podpisy członków komisji

2. Test egzaminacyjny, lista pytań z części ustnej oraz zadania praktyczne wykonane przez pracownika stanowią załączniki do protokołu.

6. 1. Pracownik zaliczył egzamin jeżeli:

1)uzyskał 60 % możliwych do uzyskania punktów w części pisemnej,
2)odpowiedział prawidłowo na minimum 3 pytania w części ustnej,
3)wykonał prawidłowo wszystkie zadania w części praktycznej

2. Określone w ust.1 warunki muszą zostać spełnione przez pracownika łącznie.

§ 12. Pracownikowi, który zaliczył egzamin pozytywnie kierownik urzędu wystawia zaświadczenie o odbyciu służby przygotowawczej i zdaniu egzaminu w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz zaświadczenia otrzymuje pracownik, drugi przechowywany jest w aktach osobowych pracownika.

§ 13. Pracownik, który nie zaliczył egzaminu, nie ma możliwości jego powtórzenia.

§ 14. Dokumentacje z przebiegu służby przygotowawczej i egzaminu przechowuje się w komórce właściwej ds. kadrowych.

§ 15. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy Poświętne
inż.  Witold Łapiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2009-02-02

Modyfikujący: Andrzej Suchowierski

Data modyfikacji: 2009-02-02

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2009-02-02