Zarządzenie Nr 119 /09
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 17 lutego 2009 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2008 r.

Na podstawie art. 199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zm: Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r.:Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r. : Nr 180,poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 137, Nr 227, poz. 1505) – zarządzam co następuje:
§ .1 Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2008 rok, według którego:
1) plan dochodów wynosi – 9.025.444,00 zł;
2) wykonanie – 8.925.821,12 zł;
3) plan wydatków wynosi – 9.506.444,00 zł;
4) wykonanie – 9.053.754,33 zł;
– zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ .2 Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami:
1) Radzie Gminy,
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
§ .3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy
Witold Łapiński

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2009-02-27

Modyfikujący: Andrzej Suchowierski

Data modyfikacji: 2009-02-27

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2009-02-27