ZARZĄDZENIE NR 126/09
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 19.03.2009r.


W sprawie  rozstrzygnięcia  otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2009 r.       Na podstawie ar.11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96 poz.873 z zmianami z 2004 r Dz. U. Nr 64 poz. 593, Nr Dz. U. Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135/ zarządzam co następuje:

§ 1.Postanawia się powierzyć zadania publiczne  zgodnie z załącznikiem  Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Szczegółowe prawa i obowiązki stron określone zostaną w umowie
§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia  i podlega  podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy Poświętne.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2009-03-20

Modyfikujący: Andrzej Suchowierski

Data modyfikacji: 2009-03-20

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2009-03-20