Zarządzenie Nr 142/09
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 28 lipca 2009 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
za pierwsze półrocze 2009 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem za pierwsze półrocze 2009r.


Na podstawie art. 198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zm.: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708 i Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz. 984 Nr 140, 2008 r.: Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz.1317, Nr 216, poz.1370, Nr 227, poz.1505, z 2009 r. : Nr 19, poz.100, Nr 62, poz.504, Nr 72, poz.619) oraz uchwały Nr XXVII/154/06 Rady Gminy Poświętne z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej za pierwsze półrocze – postanawiam, co następuje:
§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2009 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Przyjąć informację o przebiegu planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za pierwsze półrocze 2009 roku stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Informacje, o których mowa w § 1 i 2 przekazać w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami:
1) Radzie Gminy,
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Witold Łapiński

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2009-08-13

Modyfikujący: Andrzej Suchowierski

Data modyfikacji: 2009-08-13

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2009-08-13