Zarządzenie Nr 150/ 09
Wójta  Gminy Poświętne
22 września  2009 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.


Na podstawie art.  188 ust. 1 pkt. 1 i ust 2 pkt 1  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz. 1420, zm: Dz.U. z 2006 r .: Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r.: Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz.1317, Nr 216, poz.137, Nr 227,  poz.1505, z 2009 r.: Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619) oraz § 12 pkt. 3 uchwały Nr XIII/87/08 Rady Gminy Poświętne z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy na 2009 rok - zarządzam  co następuje:
§ .1Dokonać zmian  w planie  dochodów budżetu gminy   zgodnie z  załącznikiem Nr  1 do niniejszego zarządzenia.
§ .2Dokonać zmian  w planie wydatków   budżetu gminy   zgodnie z  załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ .3Budżet  po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów ogółem:        9 693 466  zł;
2. Plan  wydatków ogółem:      10 649 563 zł;
3.Deficyt  budżetu w wysokości  956 097 zł zostanie sfinansowany przychodami  pochodzącymi z  :
a) planowanej do zaciągnięcia  pożyczki w kwocie 382 698 zł;
b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 173 399 zł;
c)  wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń  pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 400.000 zł.
§ .4Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy
Witold Łapiński

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2009-10-19

Modyfikujący: Andrzej Suchowierski

Data modyfikacji: 2009-10-19

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2009-10-19