Zarządzenie Nr 11/09

Zarządzenie Nr 11/09
Wójta Gminy Poświętne
 
30 września 2009 r.
w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Poświętne


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r Nr 172, poz. 1441, z 2006 r Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218)  ) w zw. z art. 12 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r, nr 223, poz. 1458) zarządzam, co następuje:


§ .1Wprowadzam regulamin naboru na wolne  stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Poświętne – stanowiący załącznik  do zarządzenia.
§ .2Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta Gminy.
§ .3Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem 20 października 2009 r.
§ .4 Traci moc Zarządzenie nr 5/05 Wójta Gminy Poświętne z dnia 30.11.2005 r w  sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy PoświętneWójt Gminy
inż. Witold Łapiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2009-10-13

Data modyfikacji: 2009-10-13

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2009-10-13