Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy

Zarządzenie Nr 6/09
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 07 maja 2009 roku
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Poświętne

Na podstawie art. 33 ust. 2 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,z 2005 Nr 172, poz. 1441,Nr 175 poz.1457, z 2006 Nr17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 Nr 52 poz. 420) zarządzam, co następuje:
§ 1. Nadaję Regulamin Organizacyjny Urzędowi Gminy Poświętne w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zobowiązuję Zastępcę Wójta do zapoznania pracowników z treścią regulaminu.
§ 3. Traci moc:
1. Zarządzenie nr 16/02 Wójta Gminy Poświętne z dnia 02 grudnia 2002 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Poświętne,
2. Zarządzenie nr 8/04 Wójta Gminy Poświętne z dnia 21 lipca 2004 r w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Poświętne.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Poświętne
inż. Witold Łapiński

Informacja dostępna w pliku załącznika.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2010-02-15

Modyfikujący: Andrzej Suchowierski

Data modyfikacji: 2010-02-15

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2010-02-15